MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
25/12
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy họp Tổ biên tập xây dựng Kế hoạch thực hiện NQTW 6.
13:00
Thứ 3
26/12
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy dự hội nghị phổ biến Luật Du lịch.
13:00
Thứ 4
27/12
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang họp tổng kết Liên Hoan ẩm thực 2017 từ ngày 27/12-29/12/2017.
13:00
Thứ 5
28/12
7:00
13:00
Thứ 6
29/12
7:00
13:00
Thứ 7
30/12
7:00
13:00
Chủ Nhật
31/12
7:00
13:00