MENU
logo
logo
Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG GHI CHÚ
Thứ 2
30/10
7:00
13:00 Họp giao ban tại cơ quan.
Thứ 3
31/10
7:00
13:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang họp với công ty TPS về Liên hoan ẩm thực năm 2017.
Thứ 4
01/11
7:00 PGĐ Trần Thị Thu Trang đi mời gọi tài trợ với công ty TPS tại Tây Ninh từ ngày 01/11 đến ngày 02/11/2017.
13:00
Thứ 5
02/11
7:00 GĐ Đặng Thanh Thủy họp Hội đồng thẩm định nông thôn mới.
13:00
Thứ 6
03/11
7:00
13:00
Thứ 7
04/11
7:00
13:00
Chủ Nhật
05/11
7:00
13:00