Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019
Cập nhật: 28.05.2019 02:20

 

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-TTXTDL ngày 28/02/2019 của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Nai về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 đã được phê duyệt tại Quyết định số 136/QĐ-SVHTTDL ngày 14/3/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 ngày 24/5/2019.
Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019
Số lượng cần tuyển: 01
Vị Trí: Chuyên viên thực hiện công tác Tổ chức – Tổng hợp.
(Đính kèm danh sách). DANH SACH TRUNG TUYEN.pdf
Thông báo này được niêm yết tại trụ sở làm việc tại Trung tâm và đăng trên trang thông tin điện tử ttxtdldongnai.vn, đồng thời thông báo đến thí sinh được biết./.