MENU
logo
logo
Vietnamese English

TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH ĐỒNG NAI 

Trung tâm xúc tiến du lịch Đồng Nai với tên gọi viết tắt là TPC (Dong Nai Tourism Promotion Center) được quyết định thành lập vào ngày 09/10/2009 căn cứ vào Quyết định số 2950/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai.

Trung tâm Xúc tiến Du lịch sẵn sàng là đơn vị đầu mối có thể làm việc với các đối tác trong và ngoài nước để giới thiệu, xúc tiến công tác đầu tư về du lịch, bắt đầu từ giai đoạn giới thiệu địa điểm khảo sát làm du lịch, đi khảo sát thực tế, lên dự án và kêu gọi đầu tư…. Việc mời gọi đầu tư du lịch của Trung tâm xúc tiến du lịch được thực hiện qua một số các phương pháp sau:

 • Xúc tiến du lịch và mời gọi vốn đầu tư thuộc lĩnh vực du lịch.
 • Hỗ trợ và hướng dẫn nhà đầu tư phát triển sản phẩm du lịch.
 • Phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực du lịch.
 • Tự tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các chương trình, sự kiện, hội chợ triển lãm về du lịch để kêu gọi đầu tư.
 • Tổ chức môi giới cho bên cung ứng và khách hàng tiếp xúc để hình thành mối quan hệ thương mại bằng hình thức gặp gỡ trao đổi, chào bán tour, đầu tư về du lịch, liên kết phát triển tour…
 • Đầu tư bằng phương pháp quảng cáo sản phẩm du lịch thông qua việc thực hiện các ấn phẩm quảng bá du lịch (dạng giấy và bản tin điện tử…)….

Bằng tất cả các phương pháp mời gọi đầu tư, việc hình thành Trung tâm xúc tiến du lịch sẽ tạo nên sự phát triển bền vững cho ngành du lịch tỉnh Đồng Nai, tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương và góp phần làm tăng trưởng tỉ trọng GDP cho tỉnh.

Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Nai 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1/ Lãnh đạo Trung tâm:

a. Trung tâm có 01 Giám đốc và 01 Phó giám đốc giúp việc;

b. Giám đốc và phó giám đốc do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai bổ nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật theo quy định hiện hành.

2/ Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có các phòng chức năng:

a. Phòng Tổ chức Hành chính – Tổng hợp;

b. Phòng Thông tin, Hội chợ, Triển lãm;

c. Phòng tư vấn pháp luật và Đầu tư;

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN

1/ Chức năng nhiệm vụ của Phòng Tổ chức Hành chính – Tổng hợp.

Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các công việc sau:

 • Tham mưu, đề xuất việc thực hiện quản lý, sử dụng, tuyển dụng, bổ nhiệm các chính sách, chế độ tiền lương, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ,…đối với cán bộ viên chức thuộc Trung tâm;
 • Thực hiện công tác pháp chế, kiểm tra trong nội bộ, cải cách hành chính;
 • Phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo, định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan ( gọi tắt là bộ phận tổng hợp);
 • Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Trung tâm ( gọi tắt bộ phận lưu trữ);
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

2/ Chức năng nhiệm vụ của phòng Thông tin, Hội chợ, Triễn lãm.

Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các công việc sau:

 • Tham mưu, đề xuất thực hiện các hoạt động liên quan đến hội chợ triễn lãm trong và ngoài nước;
 • Tham mưu, đề xuất thực hiện các hoạt động liên quan đến khảo sát thị trường trong và ngoài nước;
 • Tham mưu, đề xuất thực hiện các hoạt động liên quan đến quảng cáo, trưng bày sản phẩm;
 • Tham mưu, đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện các hoạt động liên quan đến hội chợ, triển lãm, khảo sát thị trường trong và ngoài nước;
 • Hỗ trợ các Hiệp hội, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu. Tham mưu, đề xuất các giải pháp xúc tiến các sản phẩm du lịch của tỉnh Đồng Nai;
 • Tổ chức môi giới cho bên cung ứng và khách hàng tiếp xúc để hình thành các quan hệ thương mại qua hình thức giới thiệu các bên, tổ chức gặp gỡ tham quan, chào hàng,…Thực hiện các hoạt động liên quan đến hội thảo, các hình thức khuyến mãi;
 • Thực hiện quản trị Cổng thương mại điện tử và Website của Trung tâm Xúc tiến Du lịch. Tham mưu, đề xuất và quản lý các lĩnh vực công nghệ thông tin thương mại đối với lĩnh vực xúc tiến Du lịch; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học xây dựng hệ thống cơ sở thông tin xúc tiến Du lịch, số liệu phục vụ công tác quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ được giao;
 • Thực hiện ấn phẩm quảng bá Du lịch Đồng Nai. Biên tập và xuất bản tin Du lịch – Đầu tư dưới dạng giấy và bản tin điện tử.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

3/ Chức năng nhiệm vụ của phòng Tư vấn pháp luật và Hướng dẫn đầu tư.

Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các công việc sau:

 • Thực hiện các hoạt động mời gọi nguồn vốn đầu tư thuộc lĩnh vực Du lịch – Dịch vụ;
 • Thực hiện, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng quảng bá thương hiệu tiếp thị sản phẩm, mở văn phòng đại diện chi nhánh, quyền thương mại, chuỗi cửa hàng trong và ngoài nước;
 • Phối hợp với các Hiệp hội, ngành hàng để nghiên cứu đề xuất các chính sách, biện pháp, các khuyến cáo về thị trường, chính sách của các đối tác;
 • Hỗ trợ và hướng dẫn nhà đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở Du lịch – Dịch vụ;
 • Thực hiện các nhiệm khác do Giám đốc phân công.

Do điều kiện hiện nay chưa hình thành phòng Tư vấn pháp luật và Hướng dẫn đầu tư nên Giám đốc Trung tâm giao một số chức năng nhiệm vụ cụ thể của phòng cho Trưởng 02 phòng còn lại thực hiện.


Bài liên quan

Ban Giám đốc
Bản đồ du lịch Đồng Nai
Tổng quan Du lịch Đồng Nai
1